PROVOZNÍ ŘÁD

Provozovatel: ERS Workout s.r.o., Praha – Stodůlky, Bavorská 856/14, IČO: 28745795

Provozovna: Trouble Gym

Odpovědný vedoucí: Josef Draslar

Otevírací doba:

Pondělí: 06:00-12:00 16:00-21:00

Úterý: 06:00-10:00 16:00-21:00

Středa: 06:00-12:00 16:00-21:00

Čtvrtek: 06:00-10:00 16:00-21:00

Pátek: 06:00-12:00 16:00-20:00

Sobota : --- ---

Neděle: --- 16:00-21:00

 

NABÍDKA SLUŽEB: Recepce s barem pro prodej doplňkové sportovní výživy a občerstvení; Služby osobních či skupinových tréninků, kurzy, semináře a workshopy; Sociální zázemí – pánské a dámské šatny/sprchy a WC

 

PLATBA ZA SLUŽBY A ZBOŽÍ JSOU MOŽNÉ: Za zboží pouze v hotovosti, za služby v hotovosti, benefit kartou Multi Sport či Active Pass, poukazy Sodexo či zřízením depozitu – kreditem. Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

1. Návštěvník Trouble Gym je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas s Provozním řádem, Všeobecnými obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů.

2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní Trouble Gym nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru Trouble Gym bez řádně zaplaceného vstupného.

3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou Trouble Gym nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Trouble Gym žádnou zodpovědnost.

4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se úmyslně znečišťovat prostory Trouble Gym.

5. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení, na které mají uhrazené vstupné.

6. Veškeré svršky a boty (mimo cvičebních) je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk.

7. Cennosti jako jsou například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je doporučeno předat po předchozí domluvě personálu na recepci. Za cennosti nense Trouble Gym ani recepční žádnou zodpovědnost!

8. V případě zjištění jakéhokoli poškození vybavení (činek, strojů, konstrukcí, příslušenství, kamer, projektoru, plátna atd. ) a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze Trouble Gym.

9. V případě nevhodného chování v prostorách Trouble Gym nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z prostor Trouble Gym vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu Trouble Gym.

10. Je zakázáno ponechávat si jakékoli klíče od šatních skříněk při odchodu mimo prostory Trouble Gym.

11. Do prostor Trouble Gym určeným ke cvičení je z bezpečnostních důvodů zakázáno nosit jakékoliv nádobí své či poskytnuté při zakoupení zboží na baru nebo jakékoliv nápoje v neuzavíratelné nádobě.

12. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo či do stojanů. Žádáme všechny návštěvníky Trouble Gym, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

13. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze Trouble Gym.

14. V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je Vaší povinností sami zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

15. V Trouble Gym a jeho prostorách platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek!

16. Do všech prostor Trouble Gym platí zákaz vstupu se zvířaty.

17. Je zakázáno využívat v prostorách Trouble Gym vlastní trenéry bez předchozí domluvy s provozovatelem či odpovědným vedoucím.

18. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu Trouble Gym se smí děti mladší 15ti let pohybovat v prostorách Trouble Gym, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

19. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci). Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru až do opuštění prostor Trouble Gym.

20. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru Trouble Gym a vylézalo na posilovací stroje a konstrukce.

21. Do všech prostor Trouble Gym je zakázán vstup osobám: - v podnapilém stavu - pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek - ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

22. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

23. Návštěvník je povinen při odchodu ze šatny vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat a při odchodu odevzdat personálu na recepci.

24. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 300 Kč jako náklady za výměnu zámku.

25. Doporučujeme klientům, aby si každou skupinovou lekci či kurz předem rezervovali. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená, a nebudete ji moci absolvovat. Pro registrované klienty je zde možnost využití on-line rezervačního systému na lekce.

26. Klient má možnost odhlášení z lekce, musí tak však učinit alespoň 9 hodin před začátkem lekce. V opačném případě se mu počítá neomluvená hodina. Neomluvená hodina bude klientovi odečtena z příslušné permanentky či kreditu. V případě platby mimo permanentku či kredit je klient povinen bezodkladně uhradit plnou výši neomluvené hodiny.

27. Skupinová lekce může být zrušena trenérem, vždy však nejméně 4 hodiny před zahájením lekce. Trouble Gym si vyhrazuje možnost z provozních důvodů suplovat lekci jiným trenérem než je uvedeno v rozvrhu.

28. V prostorách Trouble Gym je umístěný kamerový systém a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zachováním lidských práv. Slouží především pro bezpečnost klientů a k ochraně majetku. K záznamům má přístup pouze provozovatel Trouble Gym.

29. Klienti si jsou vědomi vlastního zdravotního stavu a podle toho přistupují k fyzickým aktivitám, trenéři, recepční, zodpovědná osoba ani Trouble Gym nenesou zodpovědnost za zranění vzniklé při skupinových lekcích, individuálních lekcích či volných trénincích klientů.

 

V Praze 1.9.2019