ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obsah:

Úvodní ustanovení
Rozsah a souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů
Účel a způsob využití osobních údajů
Třetí strany
Vaše práva
Zabezpečení a uchovávání osobních údajů
Kontakt
Závěrečná ustanovení
 

Úvodní ustanovení
Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) se rozumí:

Provozovatelem:

ERS Workout s.r.o.

Adresa: Praha – Stodůlky, Bavorská 856/14

Adresa provozovny: Jana Želivského 2704/2, 130 00, Praha 3

IČO: 28745795

email: info@troublegym.cz

telefon: +420 733 443 623

www: www.troublegym.com

Odpovědný vedoucí: Josef Draslar

(dále jen „prodávající“, „poskytovatel“)

Osobními údaji:
Jakékoli údaje, které umožňují identifikovat konkrétní fyzickou osobu, zejména jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, IP adresa, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby

Subjektem údajů
Fyzická osoba, jejíž Osobní údaje jsou zpracovávány

Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

Provozovatel respektuje Vaše právo na soukromí. Provozovatel používá všechna nutná opatření a zabezpečení Vámi předaných Osobních údajů.

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu se všemi účinnými právními předpisy, zejména:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími platnými právními předpisy
Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod a provozovnu za účelem prodejem a poskytováním služeb koncovému zákazníkovi, a při kterém dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
Osoba mladší 16 let může tento internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce. V případě neudělení souhlasu je nezbytné nás o této skutečnosti informovat na email: info@troublegym.cz

Znění tohoto dokumentu může být kdykoli změněno a platnost změn nastává od termínu jejich zveřejnění. O provedených změnách Vás budeme informovat prostřednictvím Vaší e-mailové adresy.

 

Rozsah a souhlas s těmito Zásady zpracování osobních údajů
Tyto Zásady se vztahují na Vaše Osobní údaje, které nám předáte v rámci nákupu v našem internetovém obchodě. Zaškrtnutím příslušného políčka „Souhlasím s pravidly a VOP“ souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů dle podmínek uvedených v těchto Zásadách.

 

Účel, doba a způsob využití osobních údajů
Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje pouze pro předem stanové účely:

Online objednávky
Servis pro spotřebitele
Spojení se spotřebiteli
Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.)
Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu, tedy po dobu objednávkového procesu a dále jen po dobu vyžadovanou účinnými právními předpisy.

 

 

Třetí strany
Provozovatel nikdy nebude sdílet Vaše osobní údaje pro marketingové účely s třetí stranou, pokud jste k tomu neudělili výslovný souhlas.

 

Vaše práva
Od účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“), tj. od 25. 5. 2018, máte zaručena práva obsažená v tomto Nařízení, a to zejména:

právo na přístup k osobním údajům,
právo na opravu
právo na výmaz osobních údajů
právo na omezení zpracování údajů
právo na přenositelnost údajů
právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu
právo podat stížnost u dozorového úřadu
Právem na přístup se rozumí právo na to získat informace o zpracování svých Osobních údajů (o tom, kde se osobní údaje nachází, jak byly získány, jak dlouho je zpracováváme apod.). Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce osobních údajů od Vás požadovat poskytnutí dodatečných informací.

Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných, nesprávných údajů či doplnění neúplných údajů.

Právem na výmaz se rozumí právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů, pokud již nejsou pro stanovené účely nadále potřebné, neexistuje právní důvod pro jejich zpracování a případný souhlas byl odvolán, pokud byly vzneseny námitky proti zpracování osobních údajů nebo údaje jsou zpracovány protiprávně.

Právem na omezení zpracování osobních údajů se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod přímo pro výmaz osobních údajů.

Právem na přenositelnost se rozumí právo získat Vaše poskytnuté osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň právo na předání těchto osobních údajů jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě.

Právem na námitku se rozumí právo vznést námitku proti způsobu zpracování osobních údajů nebo namítat zpracování samotné.

Rovněž můžete uplatnit stížnost u správce nebo u orgánu dozoru, kterým je ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, webové stránky: www.uoou.cz.

Zabezpečení a uchovávání osobních údajů
Provozovatel dodržuje veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení zpracování Vašich osobních údajů dle platné a účinné legislativy.

Provozovatel uchovává Vaše osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu a pro uvedené účely.

Kontakt
+420 733 443 623

Závěrečná ustanovení
Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem údajů a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1.9.2019