VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou zpracované a vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a to pro internetový obchod společnosti:

Provozovatel:

ERS Workout s.r.o.

Adresa: Praha – Stodůlky, Bavorská 856/14

Adresa provozovny: Jana Želivského 2704/2, 130 00, Praha 3

IČO: 28745795

email: info@troublegym.cz

telefon: +420 733 443 623

www: www.troublegym.com

Odpovědný vedoucí: Josef Draslar

(dále jen „prodávající“, „poskytovatel“)

Poskytovatelem stránky https://www.troublegym.cz (dále jen „internetová stránka“) je provozovatel.

Systém pro rezervaci a zakoupení lekcí je https://troublegym.inrs.cz/rs (dále jen „rezervační systém“).

Uživatel je fyzická či právnická osoba, která je registrována v rezervačním systému Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ / „Kupující”).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti ve vztahu prodávajícího a kupujícího, ať ten uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) v rezervačním systému na internetové stránce.
 

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dále všemi souvisejícími účinnými právními předpisy. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se navíc řídí právními předpisy v oblasti ochrany spotřebitele, zejména zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito uvedenými obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
 

Služby poskytované této internetové stránky a provozovny jsou sportovní skupinové lekce, individuální tréninky, open class (bez trenéra), prodej zboží na baru (dále jen „služby“)
 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Je povinností kupujícího se s aktuálním zněním obchodním podmínek seznámit. Prodávající je povinen aktuální znění obchodních podmínek umístit na internetovou stránku. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek si kupující a prodávající mohou sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají aplikační přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Kupující se v registračním stystému registruje. Kupující provádí objednávku (rezervaci) služeb následujícím způsobem:
vyplněním účasti v rezervačním systému.
 

Kupující zaškrtnutím příslušného políčka „Souhlasím s pravidly a VOP“ při registraci v regisračním systému potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami této internetové stránky a rozumí jim.
 

Před plněním služeb má kupující právo měnit objednávku, v případě ranních lekcí nepozději 9 hodin před konáním lekce, u ostatních lekcí nepozději 4 hodiny před konáním lekce, v případě individuálních tréninků po dohodě s příslušným trenérem. Koupě premanentky, kreditu nelze měnit. 

 

Aby registrace v registračním systému proběhla, je zapotřebí, aby kupující vyplnil veškeré povinné údaje v registračním formuláři, a zároveň aby potvrdil, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a Zásadami zpracování osobních údajů.
 

Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující nemůže takovouto objednávku zrušit. 

 

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám na vlastní účet.
 

III. Informace o zboží a cenách

 

Veškerá prezentace služeb je uvedena v rezervačním systému.
 

Informace o zboží, a to včetně uvedení cen (včetně DPH) a hlavních vlastností zboží jsou uvedeny u jednotlivého detailu služby v rezervačním systému. Ceny jsou platné a závazné po dobu, po kterou jsou zobrazovány v rezrevačním systému u jednotlivých služeb.

 

IV. Platební a dodací podmínky

 

Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícím způsobem:
 

osobně provozovně (v hotovosti, za použití benefitů viz Provozní řád).
 

Platba za služby je možná v českých korunách.
 

Prodávající vystaví kupujícímu fakturu. Faktura je odeslána na emailovou adresu kupujícího, nebo fyzicky předána na provozovně.
 

V. Odstoupení od smlouvy

 

Kupující bere na vědomí, že zaplacení kupní smlouvy, není možné od kupní smlouvy odstoupit.

VI. Práva z vadného plnění

 

Kupující se zavazuje, že služby nejdříve otestuje první lekcí zdarma, tím si ověří podobu a kvalitu služeb a poté nemůže žádat o zrušení kupní smlouvy z důvodu vadného plnění, výjimkou je nekonání služeb ze strany poskytovatele.

 

V případě nároku na náhradu z důvodu vadného plnění může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 

náhradu služeb,
přiměřenou slevu z kupní ceny,
odstoupit od smlouvy.
 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
pokud má zboží podstatnou vadu,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
při větším počtu vad zboží.
 

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.
 

Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace emailem.
 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 

VII. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky.
 

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2019.